Les grades « Kyu »

Grade 9° Kyu Kyu 7° Kyu 6° Kyu 5° Kyu 4° Kyu 3° Kyu 2° Kyu 1° Kyu
Nom 九級 ハ級 七級 六級 市級 三級 ニ級 一級
Ku-kyû Hachi-kyû Shichi-kyû Roku-kyû Go-kyû Shi-kyû San-kyû Ni-kyû Ichi-kyû
Couleur blanche blanche-jaune jaune jaune-orange orange orange-verte verte bleue marron
Représentation